สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

 

   

กิจกรรมมหัศจรรย์

สังคม-วิทย์-ไทย รวมใจสู่อาเซียน

โครงการ

ห้องเรียนสะอาด

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ จังหวัดสุพรรณบุร

โครงการเผยเเพร่ความรู้

เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา

พิธิ

เเสดงความจงรักภักดี

โครงการ

Big Cleaning Day

ยินดีต้อนรับ

คุณครูอุมาพร ไพฑูรย ์

ขบวนเเห่เทียนพรรษา

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยินดีต้อนรับ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ประจำปี 2560

ธรรมโชติเกมส์

กีฬาต้านยาเสพติด

กิจกรรม ทำดี เพื่อ พ่อ

สารต่อเเก้ปัญหายาเสพติด

พิธีเปิดหอศิลป์ร่วมสมัย

พระอาจารย์ธรรมโชต

โครงการ

เปิดโลกการเรียน

โครงการทำอย่างไร

ให้ห่างไกลโรคอ้วน

โครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย

คุณแม่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด

อบรมผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โครงการสุขภาพดี

ขับขี่ปลอดภัย

พิธิไหว้ครู

ประจำปี 2560

การประกวดระเบียบเเถว

ลูกเสือ เนตรนารี

อบรมเสริมสร้างอาสาสมัคร

"มัคคุเทศน้อย"

อบรมกระบวนการ

ลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิต

ยินดีต้อนรับ

คุณครูณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์

การประชุม

กต.ตร.จังหวัดสุพรรณบุรี(สัญจร)

กิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่

โครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม

ราชพฤกษ์ผลัดใบ

อบรมกระบวนการลูกเสือ

พัฒนาทักษะชีวิต

ยินดีต้อนรับ

คุณครูณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์

การประชุม กต.ตร.

.จังหวัดสุพรรณบุรี(สัญจร)

กิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม

โครงการพัฒนาคุณธรรม

ณ ค่ายอารยาภิวัธทน์

กิจกรรม

ราชพฤกษ์ผลัดใบรุ่นที่49

พิธ

มอบประกาศนียบัตร

ต้อนรับคุณครูใหม่

ครูนันทนัช ปาจิตร

กิจกรรมวันปีใหม่

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ร่วมพิธีบำเพ็ญ

พระราชกุศลสตมวาร (100วัน)

ต้อนรับคุณครูใหม่

ครูภาคภูมิ เมฆโพธิ์

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน

ตามโครงการทักษะชีวิต

ต้อนรับคุณครูใหม่

คุณครูสุภาวดี สุวรรณวิจิตร

ต้อนรับคุณครูคนใหม่

คุณครูเจษฎา ไพศาลธรรม

ค่ายพักพักแรมและเดินทางไกล

ค่ายพงษ์ลดาอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ณ ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทำพิธีส่งมอบบ้าน

เข้าร่วมการแปลอักษร

นำนักเรียนร่วมการแปลอักษร

การเลือกตั้ง

สภานักเรียนนักเรียน

นิทรรศการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

มีการถวายพระมาลา

ยินต้อนรับ

รองผู้อำนวจการคนใหม่

“รวมพลังแห่งความภักดี”

เพื่อประกาศความจงรักภักดี

การแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โรงเรียนเป็นเจ้าภาพ

ฟังสวดพระอภิธรรม

พิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ

ประดับอินทรธนู

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูสุนันท์ นิสยันต์

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูจารุกนก ไตรวงษ์

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูศุลีพร น้ำจันทร์

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูพัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูวัลภา ศรีสุข

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูสุมล เผือกเพ็ง

"โครงการใจซื่อ มือสะอาด"

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

ค่ายต้นกล้าศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เรียนรู้พืชผักพื้นบ้าน

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

"เปิดโลกการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน"

"สัปดาห์

วิทยาศาสตร์"

การติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผล

โครงการ

มอบบ้านนักเรียนยากจน

พิธี

มอบทุนการศึกษา

โครงการ

บวชเนกขัมมจาริณ

พิธี

ถวายราชสดุดี

ค่ายฝึกอบรม

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น