นางสาวธนวรรณ โสขุมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   


นางสาวรัชดา จิตสามารถ
นางสุขุมาล แก้วจันทร์
นางสมาพร มาดี
นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ

นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน

 

นางสาวปริตตา ชาญสมร
นางสาวจรรยา จิวเจริญ
นางสาวนิษณา น้ำเพชร
นางสาวศุภร พวงมาลี

นางสาวดารัณ สรรสม