นายคมศร ดาวเรือง
มหาวิทยาลัยกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

นายโกวิท พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

นายปรมัตถ์ อ่อนละมัย
ม.เกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขต กำแพงแสน

นายทัศน์พล อ่ำกราง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอังกินันท์ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

         

นายธนากร ภิรมย์เพ็ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

นางสาววาสนา มาศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม)
นางสาววรัญญา เกตุรั
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม)
นางสาวพรทิพย์ นรสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม)
นางสาวกุลนันทน์ มณีพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม)