นายศุภโชค สาระสันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
นายพชรพล จันทร์สุวรรณ
นายสมคิด พันธุมิตร
นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์
นายสราวุธ เจริญรื่น
นางสาวศิรินภา คล้ายนาค
       

นายทรงพล ม่วงยิ้ม
นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล
นางไพรินทร์ สิงห์เถื่อน
นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ
นายรชตะ แก้วสวรรค์
         

นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ
นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์
นางสาวปวีณา บุญประดับ
นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ
         

นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ
นายสรายุทธ เเก่นหอม
นายนพดล เชี่ยวชาญ
นายสุวรรณ ปิ่นทอง
นางสาวสมปอง คุ้มสิน
         
นายวศิน ทองคำใส
นางสาวภัณฑิรา เฑียรทอง
นางสาวปวีรารัตน์ นิรมลพิศาล
นายชนานันต์ พัฒนศรี
นายคเณศ โพธิ์เพ็ชร์