นายศุภโชค สาระสันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นายพชรพล จันทร์สุวรรณ
นางสาวฉลอม รุ่งเรือง
นายสมคิด พันธุมิตร
นายสราวุธ เจริญรื่น
นางสาวศิรินภา คล้ายนาค
       

นายทรงพล ม่วงยิ้ม
นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล
นางสาวไพรินทร์ สิงห์เถื่อน
นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ
นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์
         

นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ
นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์
นางสาวปวีณา บุญประดับ
นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ
         

นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ
นายสรายุทธ เเก่นหอม
นายนพดล เชี่ยวชาญ
นายสุวรรณ ปิ่นทอง
นางสาวสมปอง คุ้มสิน
         นายวศิน ทองคำใส
นายรชตะ แก้วสวรรค์
นางสาวประภาสินี นิรมลพิศาล
นายชนานันต์ พัฒนศรี
นายคเณศ โพธิ์เพ็ชร์นางสาวภัณฑิรา เฑียรทอง