นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


         
นางสาววรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์
นางอมรรัตน์  สายเสน
นายทรงศักดิ์   เรืองทัพ
นางธิราภรณ์ ใจมั่น
นายชวลิต พึ่งเสือ
         

         
นางสาวศิริวรรณ เเสงสว่าง
นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนสอาด
นายนาวี พูลเพิ่ม
นางสาวจารุณี ธนสิน
นางสาวพัชรินทร์ ชื่นอารมย์
นางสาวสุนิสา แย้มคล้าย
นายภีมพงศ์ กระจกภาพ