นางปิ่นวดี พิพิธ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

   

    นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์

 นางสาวเฉลา เสือแดง

 นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย
               นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
นางสุกัญญา เมฆฉาย
 นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอด
นางสาวกนกวรรณ   โสขุมา
นางสาวอารี ทองประสม
นางสุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์
นางสาวบำรุง สรหงษ์
   นางสาวปัทมา เลี้ยงหล่ำ
นางสาวศศิธร คำพิลา