นายไพฑูรย์  สายเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
   

   
นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร
นางสุภณิดา ขาวฟ้า
นายธัญญากร ธรรมกาย
นางสาวบงกช เชื้อกุล
         


       
นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร