นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางเสมอใจ จันละคล
นางจิราวรรณ เกษรมาลา
นางสาวดวงนภา ทองน่วม
นางสาววรัญญา หรุ่มคำ
นางสาวเพียงอัมพร ปิ่นทอง
       

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สุวรรณ
นางสาวสุพรรษา มาดอนคา
นายวัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ
นางสาววีรวรรณ ตันติจิตจารุ
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์
         นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน

นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล

นางสาวนันทนัช ปาจิตร
นายธีรวุฒิ สิงหเลิศ
นางขนิษฐา นวลฉวี
         
นายณัฐนนท์ กล้าหาญ

Mr.CHAUDHARYBUDDHI RAM

Mr.GARING J JESUS VELASQUEZ
Agbor Nchong Mrs
นางสาวสินีนาถ สว่างศร